top of page

הגנה מן הצדק

בתאריך 10.8.2022 הגיש צוות ההגנה של שאול ואיריס אלוביץ' בראשות עו"ד ז'ק חן לבית המשפט מסמך בן 222 עמודים המהווה טענה מקדמית להגנה מן הצדק.

המסמך טוען שהגשת כתב האישום וניהול ההליך הפלילי נגד הזוג אלוביץ' עומד בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.

בעת כתיבת דף זה טרם נדונה הבקשה בבית המשפט.

את המסמך המקורי תוכלו לקרוא בלינק המצוי כאן.

פרויקט 315, בשיתוף מתנדבים, ניתח את הבקשה ויצר 15 מאמרים קצרים המתארים את האירועים החמורים שהתרחשו במהלך החקירות ותוך כדי המשפט. כך ניתן להתרשם מתוכן הבקשה בצורה פשוטה ומאירת עיניים.

להלן רשימת המאמרים:

 1. הקדמה

 2. מעצר בני הזוג אלוביץ'

 3. התעלמות ממצב בריאותי לקוי, מניעת טיפול רפואי וניצול מצוקה רפואית של הנחקר

 4. מניעת שינה וחקירה ללא שינה

 5. חקירה בתנאי רעב קיצוניים

 6. שימוש בבני משפחת חפץ - האיום בחורבן המשפחה ותרגיל "המקורבת"

 7. השימוש בבני משפחת אלוביץ', מרחב הייצוג

 8. תשאולים לא מתועדים וזיוף דיונים על ימי המעצר ככלי להפעלת לחץ על הנחקרים

 9. שימוש במעצר פוגעני ואיום במעצר ממושך ככלי להפעלת לחץ על הנחקרים

 10.  הסתרת חומרי חקירה

 11. הסתרת חומרי חקירה ותדרוך עדים

 12. מכת הדלפות ותדרוכים אסורים

 13. הדלפות מתיק 1000, עדות הדס קליין

 14. איומים על פילבר דרך הדלפות לתקשורת

 15. השימוש ברוגלות

315 logo light HR.jpg
capture.png
capture.jpg

עו"ד ז'ק חן

capture.jpg

איריס ושאול אלוביץ'

list
bottom of page