top of page

פרשת 2000

כתב האישום בפרשת 2000 כולל אישום כנגד ראש הממשלה נתניהו בהפרת אמונים בכך שקיים שיח עם נוני מוזס על הצעה, שעל פי כתב האישום הייתה הצעת שוחד:  שינוי משמעותי של הסיקור של נתניהו שיביא להמשך כהונתו כראש ממשלה, תמורת קידום חקיקה שתביא להטבות כלכליות משמעותיות לנוני מוזס.

כתב האישום כולל 47 סעיפים המתחלקים כדלקמן:

כללי – (סעיפים 1-3 ו-44-46 - סה"כ 6 סעיפים)

אלו סעיפים שחלקם מתארים עובדות כלליות ואירועים שקרו במהלך התקופה המדוברת, אינם מהווים עבירה ואינם נמצאים במחלוקת. בחלקם יש האשמות כלליות הנדונות בפרוטרוט בסעיפים האחרים.
 

אירועי 2007-2013 – (סעיפים 4-12 - 9 סעיפים)
אלו סעיפים המתארים את המאבק של מוזס בישראל היום ופגישות שנערכו בינו לבין נתניהו על רקע זה (פגישות שלא הוקלטו).

 

אירועי 2014-2015 – (סעיפים 13-21- 9 סעיפים)
אלו סעיפים המתארים אירועים הקשורים בהצעת החוק של איתן כבל והשלכותיה על הכנסת ה-19.

 

הפגישות של נתניהו עם נוני מוזס ב-2014 – (סעיפים 22-43 - 22 סעיפים)
אלו סעיפים המתארים את ששת הפגישות שנערכו בין נתניהו ומוזס בשלהי 2014 (ששתיים מהן הוקלטו).

 

אישום כנגד מוזס – (סעיף 47 - סעיף אחד)
אלו עבירות בהן מואשם מוזס (ונובעות מהסעיפים הקודמים) וממילא אינן נוגעות לראש הממשלה ואין עליו להתגונן בפניהן.

315 logo light HR.jpg
Capture.JPG
bottom of page