top of page

אירועים שאינם חריגים

במסגרת המחקר של פרויקט 315 גילינו שגם "אירועי הסיקור" שקרו הם ברובם לא חריגים. 

חלק מהם הם הודעות דובר שנשלחו במקביל לאתרים רבים. אחרים הם תגובות לכתבות שליליות/שקריות שדוברים שולחים לערוצי התקשורת מידי יום ביומו.

315 logo light HR.jpg

ניתן ללחוץ על החץ הימני והשמאלי כדי לדפדף קדימה/אחורה בכל אחת ממצגות האירועים או להוריד את כל המצגת כקובץ PDF על מנת לשתף עם אחרים. 
בנייד מומלץ לסובב את המכשיר כדי להגדיל את התצוגה. 

Gradient
Slide1.JPG
Gradient
Slide1.JPG
bottom of page