top of page

דוגמאות בולטות

פרויקט 315 ריכז עבורכם דוגמאות מהדיונים שהתרחשו כבר בין כתלי בית המשפט (*) ובהם הומחש בצורה מדוייקת כיצד האירועים שלגביהם נטען שהיוו "מתת שוחד" כלל לא קרו, או שאינם מבטאים כל היענות חריגה.

 

תוכלו גם לראות את הסיקור המפנק שקיבלו המתחרים, ולעומת זאת את הסיקור השלילי והעוין ש"זכה" לו בנימין נתניהו.

(*) ניתן להפריך את הרוב המכריע של 315 האירועים. מסיבות מובנות הגבלנו את עצמנו לאירועים שכבר נדונו בבית המשפט, אם כי ברשותנו הנתונים לגבי כולם.

315 logo light HR.jpg
bottom of page