top of page

אירועים שלא קרו

במסגרת המחקר של פרויקט 315, גילינו שחלק גדול מ"אירועי הסיקור" המתוארים בכתב האישום כלל לא קרו. 

כתבות שנטען שהוסרו קיימות באתר עד היום.

כתבות שנטען שהועלו על פי דרישה מעולם לא עלו, או שעלתה כתבה שלילית ביותר.

 

315 logo light HR.jpg

ניתן ללחוץ על החץ הימני והשמאלי כדי לדפדף קדימה/אחורה בכל אחת ממצגות האירועים או להוריד את כל המצגת כקובץ PDF על מנת לשתף עם אחרים.
בנייד מומלץ לסובב את המכשיר כדי להגדיל את התצוגה. 

ארוע 2-5
אירוע 47
אירוע 80
bottom of page