top of page

הגנה מן הצדק - 7
השימוש בבני משפחת אלוביץ',
מרחב הייצוג

לאחר שתי יממות בהן הייתה איריס אלוביץ' עצורה, ללא שינה ובתנאים מזעזעים, איים עליה החוקר, תנ"צ אלי אסייג, במטרה להפעיל מנוף לחץ על שאול אלוביץ':
 

אלי אסייג: "שלא תעשי עוול לאדם לא צעיר..."

איריס אלוביץ : "אני האחרונה שאני יעשה לו עוול."

אלי אסייג: "אנחנו יודעים שהמצב שלו לא טוב. ואנחנו יודעים כמה הייתם במתח, מן הסתם תביני מאיפה אנחנו יודעים. ואני חושב שאת ממש יכולה לגרום לו לנזק בלתי הפיך."
 

במהלך חקירתו של אור, בנם של הזוג אלוביץ', נכנס לחדר החקירות החוקר אורי קנר (שלא היה החוקר של אור אלוביץ') והחל למעשה לסחוט אותו רגשית במטרה לגרום לו לשכנע את אביו להחליף ייצוג ולחתום על הסכם עד מדינה.
 

לדבריו, שאול ואיריס אלוביץ' "פועלים מהבטן" והוא "מצפה שיפעלו מהראש", וכדי שלא יישארו סימני שאלה לגבי כוונתו, הוסיף ואמר, שהמצב שאליו נכנסו יכול לדרדר את כל משפחת אלוביץ' "לתהום, גם מאסרים וגם שואה כלכלית".
 

capture.jpg

אור אלוביץ'

איריס ושאול אלוביץ'

315 logo light HR.jpg

שלושה ימים מאוחר יותר, ביום המפגש בין אור לשאול אלוביץ', נערכה שיחה בין אור לחוקרת סיון סבן טרם כניסתם לחדר החקירות, בה היא שידלה אותו להפעיל לחצים רגשיים על אביו שאול, במטרה שישתף פעולה בחקירה באופן שישביע את רצון החוקרים:
 

חוקרת: "אין לך טענות לאבא שלך?"

אור אלוביץ': "נניח ויש לי..."

חוקרת: "(טענות כמו) ...לאן הכנסת אותי."

אור אלוביץ': "מה אני עושה בזה?"

חוקרת: "תציל את עצמך."

אור אלוביץ': "איך אני יכול..."

חוקרת: "שידאג לך, תדרוש ממנו לדאוג לך."

אור אלוביץ': "אני לא יודע איך..."

חוקרת: "תדרוש ממנו לדאוג לך אור, אם אבא שלי היה יודע שאני יושבת במעצר בגללו הוא היה עושה כל מה שהוא יכול כדי להוציא אותי משם."
 

החוקרת גם הנחתה את אור אלוביץ' כיצד לסחוט רגשית את אביו:

"אתה תעמוד מולו ותגיד לו אבא אתה הכנסת אותי לזה אתה תוציא אותי מזה... אני לא הולך לפרק עכשיו את הבית שלי בגללך".
 

החוקרת הפעילה לחץ פסול ולא חוקי על אור אלוביץ' שילחץ על אביו להחליף את עורך דינו.
 

חוקרת: "מה צריך כדי שהוא יאמין..?"

אור אלוביץ': "הוא לא יאמין לך. במאה אחוז לא יאמין..."

חוקרת: "לא אני אני, לא אני, תוציא אותי. מה צריך כדי שהוא יאמין שזה מצב הדברים האמיתי ואף אחד לא עושה לו תרגיל."

אור אלוביץ': "צריך מישהו שידבר איתו שזה לא ז'ק (עו"ד ז'ק חן)"

חוקרת: "מישהו שידבר איתו וזה לא ז'ק"

אור אלוביץ': "אנחנו לא ניסינו לדבר איתו."

חוקרת: "אתם מנסים לשכנע?"

אור אלוביץ': "אני יודע ש... עורכי הדין שלי דיברו עם ז'ק"

חוקרת: "וז'ק לא בדעה שלכם?"

אור אלוביץ': "לא רוצה לערבב אותך בזה אני לא... לא יודע אני עם ז'ק יש לי בעיה, העורכי דין שלי, תקשיבי..."

חוקרת: "יש לך גם רצון."

אור אלוביץ': "אני לא יודע. אני לא רק יודע שהעורכי דין שלי אמרו לי שאם תהיה עסקה ז'ק לא יכול לעשות את זה, אז לא יעשו אותה."

חוקרת: "אתה רוצה הזדמנות לדבר עם שאול כדי לדבר על הנושא הזה?"

אור אלוביץ': "אני לא מסוגל."

חוקרת: "למה?"

אור אלוביץ': "אני לא מסוגל."
 

לבסוף, בשליחות חוקרי המשטרה, נכנס אור אלוביץ' לפגוש את אביו, וניסה לפעור סדק בין אביו לבין עורך דינו: "ז׳ק (עו"ד ז'ק חן) יש לו מגבלה איתך, אתה יודע אותה... יש לו מגבלה, שהייעוץ שלו יכול להגיע עד מקום מסויים, השאלה אם זה לא נכון, שתיוועץ ב... עוד עורך דין."
 

אלא ששאול אלוביץ' נראה ונשמע בתיעוד כשהוא מדבר מדם ליבו וכנות מלאה, מאחר שלא ידע שהוא מוקלט. הוא סיפר לבנו על לחצי החוקרים להפכו לעד מדינה, אמר שלא משנה אם יחליף עו"ד או לא, כי הוא יודע את האמת, ושלא התקיימו יחסי שוחד בינו לבין נתניהו:
 

שאול אלוביץ': "אני יכול להיוועץ בעוד מאה, (...) עורכי דין, אבל אני יודע בדיוק מה שרצו ממני ואני יודע שלא היה עוזר לך ולא היה עוזר לי ולא היה עוזר כלום,"

...

שאול אלוביץ': "אור, אור חמוד שלי מי ש(...) זה אדון נתניהו,"

אור אלוביץ': "ברור..."

שאול אלוביץ': "ובשביל להגיע לאדון נתניהו הם יכולים (...) הכל, הם רצו שאני אהיה עד מדינה, ניסו לשכנע אותי ב(...) אם היה לי להיות עד מדינה היה לי על מה, אולי הייתי גם מתפטר בסוף, אולי היה, אבל אין לי על מה, אני יכול רק לשקר... אז אז (...) אין לי אין לי, כי לא היה לי כלום."
 

כך, כאשר שאול אלוביץ' השיח לפי תומו עם בנו, ולא חשד שמאזינים לדבריו, הוא אמר את האמת, שלא היה כלום. לא היה שוחד.

bottom of page