top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תמושיק

הדיון על הכלבה קאיה - לאן הולכים כספי משלם המיסים?


בואו נחזור לכלבה קאיה והסרטון של אמש. אנשים אשכרה כתבו לנו:"אנחנו לא מאמינים שהשופטים ובית המשפט מתעסקים בדבר כזה שולי. על זה הולך הכסף שלנו?"

אנחנו מודים. גם אנחנו הופתענו. איראן, גז, מגן צפוני, אובמה, מה כל אלו ביחס לכלבה, גם אם חביבה?

אז הנה, הקטע המלא מהפרוטוקול, להנאתכם. שימו לב לרצינות התהומית בה מסמנת השופטת את המוצגים... ****** עו"ד בן צור: טוב. עכשיו בוא נדבר על פריט 175. לא נפקד מקומה של הכלבה קאיה. תסכים איתי, אתה יודע שמנהיגי, אנשים מן הישוב, מנהיגים, מגדלים בעלי חיים וכשמנהיגים מגדלים בעלי חיים, יש לכך סיקור תקשורתי. אילן ישועה. כן

ש. יש לנו אפילו וויקיפדיה על חיות המחמד של נשיאי ארה"ב לדורותיהם. אתה יודע את זה? ת. אני לא מתפלא, נשיא אמריקאי תמיד יש.

ש. תמיד יש. בסדר גמור. או.קיי. אז עכשיו, נראה איך זה, סיקור על כלבים ואנשים, או כלבים וראשי ממשלות, זה דבר...

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן: נ/6 .861

עו"ד בן צור: ואז בוא נראה, שולחים לך הודעה בשורה 12492, הודעה בעניין פוסט של ראש הממשלה, בעניין של אימוץ הכלבה. הנה הפוסט שנשלח לך, אתה רואה? ת. כן.

ש. ואז אבי אלקלעי לא נמנע - מובן שרצתה לאמץ כלבה, שים לב, שהשם קאיה מותג דרום קוריאני, לא מתאים לקים, קאיה, יש פה איזה מן משחק מילים משעשע, נכון? ת. כן.

ש. ואז עולה ידיעה, בוא נראה איך הידיעה אצלכם ואיך בכלי תקשורת אחרים

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן: נ/15 .862

עו"ד בן צור: הנה הידיעה על האימוץ, נכון? ת. כן.

ש. והבאתם גם תגובות של גולשים. ת. כן.

ש. התגובה האחרונה: זה יפה מאד משהו טוב אחד הוא עשה. נכון? זה בסדר. ת. כן.

ש. ועכשיו אני אראה לך אייטמים דומים בשורה של כלי תקשורת.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן: נ/23 .863

עו"ד בן צור: תעיין בקצרה, ותאשר לי שאלה פרסומים דומים בכלי תקשורת אחרים. 24 ,YNET מעריב, NRG נכון? ת. כן.

ש. אגב, אתה זוכר שהיו גם פרסומים כשהכלבה קאיה נשכה אורחת, כל כלי התקשורת פרסמו שהכלבה קאיה מנוחתה עדן נפטרה, גם זה פורסם בכלי התקשורת, זוכר את זה? ת. הנשיכה לא זכור לי, הפטירה בוודאי. נחרתה בליבי.

ש. הפטירה כן, בסדר גמור, כי יש לנו פה גולשים שפרסמו על הכלבה קאיה שנשכה ויש לנו פה חלק מהמצג.

**** מה שלא כללנו בסרטון, כי יש רק 2 דקות, זו ה''הברקה'' של עורך האתר אבי אלקלעי, שבקרוב גם הוא יעלה על הדוכן. העד הזה קישר את השם ''קאיה'' (מותג קוריאני, כן?) לכינוי החביב של נתניהו בקרב חברי המערכת של וואלה (קים ג'ונג און). לשרה הם קראו ריי סול, בשם אשתו של קים. קורעים החבר'ה החמודים האלו בוואלה, לא? ואלו האנשים שעל פי התביעה היו משועבדים לנתניהו ונתנו לו סיקור אוהד.

81 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page